To delete a stakeholder:

Press the icon ... to the right of the stakeholder, 

press Delete.

¿Este artículo te resultó útil?
Cancelar
¡Gracias!